Philosophy of Engineering and Artifact
in the Digital Era


an exploratory workshop

2009 February 6-8
“Stefan cel Mare” University of Suceava

Florin Munteanu


Biography

Born on March 27, 1952, in Braşov; B.S. from the Polytechnic University, 1976; Doctorate in Sciences:  Industrial Engineering; specialized in applied complexity science in engineering, econophysics, geodynamics and environment, as well as policies for integration into education of the informational and communicational technologies.

Coresponding Member of the Academy of the Scientists from Romania, Scientific Secretary of the Geonomic Sciences Department. Associate professor within the University of Applied Sciences of the Polytechnic University from Bucharest.
Founding President of the Center for Complexity Studies – UNESCO center, the main promoter of the complexity science paradigm in Romania. Initiator of the research programs developed under the general program NEXUS (open projects) and coordinator of some fundamental and applied research programs  within national and international programs such as: the complex study of the geodynamic area Vrancea – Romania si Reunion – The Indian Ocean, unconventional technologies (the design and production of equipment for plastic deformation of the metals through magnetic impulse, laser cut of the materials, magnetic control of the electric arc at joining with plasma, etc. ).
Founder of the company ASTECH solution (www.astech.ro), which applies in economics the concept of Personal Laboratory created in 1987. Designer of the products of the trademark CONNECTUS as hard/soft assambly and services for personal development through discovery and network communication.  
Founder of the youth training program for a scientific career in complexity science, program that includes the joining of the emotional and rational intelligences. NEXUS-T (1) network, developed nationally, includes universities, highschools and secondary schools for the assurance of the continuity of the educational process, aditionally with a special program of cognitive development and initiation, necessary for intuition development and for the abilities of integrating transdisciplinary the information from the surrounding environment.   
Author of numerous scientific articles published in specialized journals nationally and abroad, of a series of articles in reviews for popularizing science and newspapers such as Curentul, Jurnal de Bucuresti, and author of the book “Seeds for a Different World”, Nemira Publishing House.
Areas of specialty:
Consultancy and mentoring for training in the human resources for a knowledge based economy (mind building). Designing and production of the technical and conceptual framework for the transfer of knowledge and forming the specific abilities for working in interdisciplinary teams, capable to operate efficiently in a “stormy” economy. The coordination of the activities for continuous personal development through specific techniques for a continuous learning.
E-mail: florin@complexity.ro

 

Biografie

Născut pe 27 martie 1952 la Braşov, absolvent al Universităţii “Politehnica” Bucureşti, promoţia 1976; Doctor în Ştiinţe:  Inginerie Industrială; specializat in aplicaţii ale ştiinţei Complexităţii în inginerie, econofizică, geodinamică şi mediu precum şi în politici de integrare în educaţie a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, Secretar Stiintific al sectiei de stiinte geonomice. Profesor Asociat in cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate a Universitatii “Politehnica”- Bucuresti.
Preşedinte fondator al Centrul pentru Studii Complexe – centru UNESCO,  principal promotor al paradigmei Complexitatii in Romania. Initiator al programelor de cercetare desfasurate sub genericul NEXUS (proiecte deschise) si coodonator al unor proiecte de cercetare fundamentala si aplicativa din cadrul programelor nationale si internationale de cercetare precum: studiul complex al zonei geodinamice Vrancea – Romania si Reunion – Oceanul Indian, tehnologii neconventionale (proiectarea si realizarea de echipamente in domeniul deformarii plastice a metalelor prin impuls magnetic, taierii cu laser a materialelor, controlul magnetic al arcului electric la sudare cu plasma etc. ).
Fondator al firmei ASTECH solution (www.astech.ro) ce valorifica economic conceptul de Laborator Personal creat in 1987. Proiectantul produselor sub marca inregistrata CONNECTUS ca ansamblu hard/soft si servicii destinat dezvoltarii personale prin descoperire si comunicare in retea. 
Fondator al programului de formare a tinerilor pentru o cariera stiintifica in domeniul complexitatii, program ce presupune armonizarea intre inteligenta emotionala si inteligenta rationala. Reteaua NEXUS-T (1) initiata la nivel national cuprinde universitati, licee si scoli generale deopotriva, in vederea asigurarii continuitatii procesului educational, proces completat cu un program special de dezvoltare cognitiva si initiere, necesar dezvoltarii intuitiei si abilitatilor de integrare transdisciplicara a informatiei preluate din mediul inconjurator.
Autor al unui numar insemnat de articole stiintifice publicate in reviste de specialitate in tara si strainatate, al unor serii de articole in reviste de popularizare a stiintei si cotidiene precum Curentul, Jurnal de Bucuresti, al cartii “Seminte pentru alta lume” editura Nemira
Domenii de competenţă:Consultanta si mentorat in domeniul pregatirii resursei umane pentru o economie bazată pe cunoaştere (mind building). Proiectarea si realizarea cadrului tehnic si conceptual pentru transferul de cunostinte şi formarea de abilităţi specifice lucrului în echipe interdisciplinare, capabile să opereze eficient într-o economie “turbulentă”. Coordonarea activitatiilor pentru dezvoltare personală continua prin tehnici specifice unui invatamant continuu.
E-mail: florin@complexity.ro

 

[BACK]